Politica de confidentialitate

Despre noi

HIPOGENIQ Consulting S.R.L, cu sediul social în Brasov, str. Harmanului nr. 15A, Bl. 211, Sc. B,APT.7, etaj 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. JXXXXXXXXX, cod fiscal ROXXXXXXX,(„HIPOGENIQ”, „noi” / „ne/ni” / „al/a/ai/ale nostru/noastră/noștri/noastre”) este responsabilă pentruprelucrarea datelor cu caracter personal colectate de la sau despre dvs. („dvs.”, „al/a/ai/ale dvs.”).Întrucât sediul nostru se află în Uniunea Europeană, vă procesăm datele cu caracter personal înconformitate cu legile europene privind protecția datelor cu caracter personal și alte prevederilegale.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt informații care vă identifică direct sau indirect ca persoană,indirect însemnând în combinație cu alte informații, spre exemplu, numele dvs., adresa decorespondență, adresa de e-mail și numărul de telefon, sau un element unic de identificare al unuidispozitiv.

Utilizarea datelor cu caracter personal

Vă vom utiliza datele cu caracter personal în scopurile descrise mai jos și în conformitate cuconsimțământul dvs. specific, acordat prin formularul de consimțământ pentru siteul în care suntețiimplicat(ă) ca membru. Nu colectăm și prelucrăm mai multe sau alte tipuri de date cu caracterpersonal decât cele necesare îndeplinirii scopurilor respective. Vom utiliza doar datele dvs. cucaracter personal prevăzute în această politică de confidențialitate, cu excepția cazului în care v-ațioferit consimțământul în mod specific pentru utilizarea altor date cu caracter personal care văaparțin, spre exemplu, printr-un formular de consimțământ pentru un anumit site. Dacă intenționămsă vă utilizăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm cu consimțământul dvs., în altescopuri decât cele comunicate în respectivul consimțământ, vă vom informa în prealabil și, încazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., vă vom folosi datele cu caracterpersonal numai cu permisiunea dvs..

Date de înregistrare și comunicare directă

Pentru multe servicii, vă colectăm datele cu caracter personal, precum: numele, adresa decorespondență, numărul de telefon și adresa de e-mail („Datele de înregistrare”, în cazul siteuluifiind denumite și „Date de bază”). Folosim datele dvs. de înregistrare / de bază pentru a comunicacu dvs. cu privire la serviciile noastre și a vă informa cu privire la politicile și condițiile noastre. Văutilizăm de asemenea datele de înregistrare, precum și conținutul comunicării noastre, pentru a vărăspunde atunci când ne contactați, conform prevederilor din formularul de consimțământ pentrusiteul la care participați ca membru.

Obligații legale și apărare legală

Ni se poate impune să utilizăm și să păstrăm date cu caracter personal din rațiuni legale și deconformitate, precum prevenirea, descoperirea sau investigarea unei infracțiuni, prevenireapierderilor, fraudei sau altor abuzuri privind serviciile și sistemele noastre IT. Vă putem folosi deasemenea datele cu caracter personal pentru a ne respecta cerințele legate de auditurile interne șiexterne, pentru scopuri legate de securitatea informațiilor sau pentru a proteja sau impunedrepturile, confidențialitatea, securitatea sau proprietatea, ale noastre sau ale altor persoane.

Utilizarea site-ului („Portalul”)

Această politică de confidențialitate se aplică și utilizării site-ului nostru de către dvs.[www.hipogeniq.com] („Portalul”) și sondajelor online („Sondajele”) la care vă putem invita în cursulparticipării dvs. la site, cu următoarele mecanisme și caracteristici legate de confidențialitate.Cookies: Portalul și sondajele noastre utilizează cookies și alte tehnologii prin care se•îmbunătățesc experiența utilizatorilor și performanțele site-ului, ușurința în utilizare șisecuritatea, dar și cu rolul de a studierii eficienței publicității și măsurării media.Fișiere de conectare: Pe portal și în cadrul sondajelor, colectăm date, inclusiv date cu•caracter personal, general disponibile cu privire la dispozitivul dvs., atunci când seconectează la internet. Aceste date includ, dar nu sunt neapărat limitate la adresa de IP(adresa protocolului internet), tipul și versiunea sistemului de operare și browser-ului, și,unde este cazul, producătorul și modelul dispozitivului, precum și data și ora fiecăreisolicitări către serverele noastre.Site-uri ale terților: Pentru convenabilitatea vizitatorilor, portalul poate conține linkuri către•site-uri care nu sunt afiliate, controlate sau gestionate de noi. Politicile și proceduriledescrise aici nu se aplică acestor site-uri. Nu suntem responsabili pentru securitatea sauconfidențialitatea datelor colectate de acești terți. Vă sugerăm să contactați respectivelesite-uri direct, pentru informații privind politicile lor de confidențialitate.

Modul în care împărtășim datele cu caracter personal

Vom dezvălui datele dvs. personale numai în scopurile și numai acelor terțe părți descrise mai jos– cu excepția cazului în care v-ați acordat consimțământul privind transferurile de date cu caracterpersonal către alte categorii de terți în altă parte, precum printr-un formular de consimțământpentru site. HIPOGENIQ va lua măsurile adecvate pentru a vă asigura că datele dvs. cu caracterpersonal sunt prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu legislația în vigoare.Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal numai organismelor publice, atunci când acest lucrueste cerut de lege. HIPOGENIQ va răspunde, de exemplu, solicitărilor din partea instanțelor,agențiilor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și guvernamentale,care pot include astfel de autorități în afara țării dvs. de reședință.

Prelucrarea datelor sensibile

În anumite situații și în scopurile prevăzute în formularul de consimțământ, pentru siteul în care v-ați înscris ca membru, putem prelucra categorii speciale de date cu caracter personal cu privire ladvs. („date sensibile”). Datele sensibile se referă la date cu caracter personal care dezvăluieoriginea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice, calitatea demembru al sindicatelor, date genetice, date biometrice, în scopul identificării unice a unei persoanefizice, a sănătății sau vieții sexuale a unei persoane fizice sau orientării sexuale a acesteia. Putem,spre exemplu, să prelucrăm date sensibile pe care le-ați făcut publice în mod oficial. Deasemenea, putem prelucra date sensibile în măsura în care acest lucru este necesar pentrustabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale. De asemenea, putem să vă prelucrămdatele sensibile dacă v-ați oferit consimțământul liber, prealabil, explicit și separat într-un anumitcontext, pentru un scop anume, precum în cadrul participării dvs. In site.

Securitate

HIPOGENIQ ia în serios securitatea datelor. Aplicăm un nivel adecvat al securității, motiv pentrucare am implementat proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile, pentru a protejadatele pe care le prelucrăm împotriva distrugerii, pierderii, modificării, divulgării neautorizate sauaccesului la date cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod, în modaccidental sau ilicit. Politicile noastre pentru securitatea informațiilor respectă îndeaproapestandardele internaționale general acceptate și sunt revizuite și actualizate în mod regulat, dupăcum este necesar în funcție de necesitățile noastre profesionale, modificările tehnologice șicerințele de reglementare. Accesul la datele dvs. cu caracter personal este acordat doarpersonalului, prestatorilor de servicii sau afiliaților HIPOGENIQ care au nevoie să le cunoascăpentru activitatea lor profesională sau care le solicită pentru a-și putea îndeplini sarcinile.În cazul unei încălcări legate de datele cu caracter personal, HIPOGENIQ va urma toate legilereferitoare la informările impuse în astfel de situații.

Drepturile dvs. legale

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale specifice referitoare la datele cu caracterpersonal pe care le colectăm de la dvs. Această prevedere se aplică tuturor activităților deprelucrare prevăzute în secțiunea. 3 din prezenta Politică de Confidențialitate. HIPOGENIQ varespecta drepturile dvs. individuale și vă va răspunde solicitărilor în mod adecvat.Următoarea listă conține informații despre drepturile dvs. legale, ce provin din legile în vigoareprivind protecția datelor:

Dreptul de retragere a consimțământului: Acolo unde prelucrarea datelor dvs. cu•caracter personal se bazează pe consimțământul dvs., puteți retrage în orice momentrespectivul consimțământ, urmând procedurile descrise în formularul de consimțământasociat. Asigurăm faptul că retragerea consimțământului este posibilă prin același mijlocprin care a fost acordat – ex. electronic.

Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal•referitoare la dvs. Depunem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personalaflate în posesia noastră sau controlul nostru, care sunt utilizate în mod continuu, exacte,complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații pe care le avem ladispoziție. Acolo unde este cazul, oferim portaluri de internet de auto-service undeutilizatorii au posibilitatea de a examina și de a rectifica datele lor cu caracter personal.

Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricții privind prelucrarea datelor dvs. cu•caracter personal, dacăcontestați acuratețea datelor dvs. cu caracter personal pentru perioada de careavem nevoie pentru a verifica acuratețea,prelucrarea este ilegală și solicitați restricția de prelucrare, mai degrabă decât◦ștergerea datelor dvs. cu caracter personal,nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar le solicitați pentru◦stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale sauridicați obiecții cu privire la prelucrare în timp ce verificăm dacă temeiurile noastre◦legale le depășesc pe ale dvs.

Dreptul la acces: Puteți să ne solicitați informații despre datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs., inclusiv informații despre categoriile de date cu caracterpersonal care sunt în posesia noastră sau sub controlul nostru, pentru ce sunt utilizate, deunde le-am colectat, dacă nu le-am colectat direct de la dvs. și cui au fost dezvăluite, dacăeste cazul. Puteți obține de la noi o copie gratuită a datelor cu caracter personal pe care ledeținem cu privire la dvs. Ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentrufiecare copie suplimentară pe care o puteți solicita.

Dreptul la ștergere: Puteți obține de la noi ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate; aveți dreptul să ridicați obiecții cu privire la prelucrarea ulterioară a datelor dvs. cu◦caracter personal (a se vedea mai jos) și să exercitați acest drept de a ridica obiecțiicu privire la prelucrare; prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., dvs. vă retrageți consimțământul și nu mai există un temei legal pentru prelucrare; datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal; cu excepția cazului în care prelucrarea este necesarăpentru respectarea unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi; în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor; pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

Dreptul la obiecții: Aveți dreptul de a ridica obiecții, în orice moment, cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal datorită situației dvs. speciale, cu condiția caprelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dvs., ci pe interesele noastre legitime saupe cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracterpersonal decât dacă putem demonstra motive legitime și interese superioare pentruprelucrarea în cauză sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.Dacă ridicați obiecții cu privire la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergereadatelor dumneavoastră cu caracter personal sau restricționarea prelucrării acestora decătre noi.

Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei presupuse încălcări a legilor aplicabile în materie de confidențialitate, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere aprotecției datelor din țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare.Vă rugăm să rețineți: Perioada de timp: Vom încerca să vă îndeplinim solicitarea în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legalspecific sau complexitatea solicitării dumneavoastră.

Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu vă putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele dvs. cu caracter personal datorită dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea dvs. de acces, vă vom informa despre motivul refuzului.

Lipsa identificării: În unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele dvs. cu caracterpersonal pe baza informaților de identificare pe care le furnizați în solicitarea dvs. Două exemple de date cu caracter personal pe care nu le putem căuta atunci când furnizaținumele și adresa dvs. de e-mail sunt:datele colectate prin cookie-urile browser-ului, cu excepția cazului în care v-ați dat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor în scopuri de cercetare de piață camembru al siteului HIPOGENIQ și sunteți încă membru al acestui grup în momentulsolicitării dvs., datele colectate de pe site-urile publice de socializare, dacă ați publicat un◦comentariu sub un nume care nu ne este cunoscut. În astfel de cazuri, în cazul în care nu vă putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsurăsă ne conformăm solicitării dvs. de a vă respecta drepturile legale descrise în prezenta secțiune,cu excepția cazului în care furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dvs.

Exercitarea drepturilor dvs. legale: Pentru a vă putea exercita drepturile legale, vă rugăm să contactați biroul de asistență în scris sau sub formă de text, de ex. prin transmitereaunui e-mail sau unei scrisori. De asemenea, puteți să vă adresați direct Responsabiluluinostru cu Protecția Datelor. Pentru datele de contact, consultați finalul acestei Politici deConfidențialitate.

Păstrarea datelor dvs. cu caracter personal

În general, vom șterge datele cu caracter personal colectate de la dvs., dacă nu mai sunt necesarepentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate inițial. Cu toate acestea, ni se poateimpune stocarea datelor dvs. cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, prin prismaprevederilor statutare.În plus, nu vă vom șterge toate datele cu caracter personal, dacă ne-ați solicitat să nu vărecontactăm în viitor. În acest sens, HIPOGENIQ păstrează evidențe care conțin informații desprepersoanele care nu doresc să fie recontactate în viitor (ex. prin newslettere pe e-mail sau campaniide recrutare pentru proiecte asociate studiilor de piață). Considerăm cererea dvs. ca și unconsimțământ privind stocarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri precum păstrarea deevidențe, cu excepția situației în care ne furnizați instrucțiuni contrare.

Modificări la prezenta Politică de Confidențialitate

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica practicile noastre privind confidențialitateași de a aduce modificări prezentei politici de confidențialitate, în orice moment. Din acest motiv, văîncurajăm să consultați constant prezenta politică de confidențialitate. Prezenta politică deconfidențialitate este validă de la data „ultimei revizuiri” indicată mai sus. Vom gestiona datele dvs.cu caracter personal în conformitate cu politica de confidențialitate în baza căreia au fost colectate,cu excepția situației în care ne veți acorda consimțământul pentru a le gestiona în alt mod.

Date de contact

Vă rugăm să transmiteți întrebările legate de subiectul protecției datelor și orice solicitări privindexercitarea drepturilor dvs. legale către:E-mail:[email protected], str. Harmanului nr. 15A, Bl.211, Sc.B, Ap.7.